Breadcrumbs

Die toelatingsbeleid van CVO-Skole staan op twee grondbeginsels:

1.1 Die Christelik-Protestantse geloof (Calvinisties-gereformeerd), gegrond op die Bybel soos uitgelê deur slegs die drie belydenisskrifte (Drie Formuliere van Eenheid) te wete die Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls.

1.2 Die uitleef van die Afrikanerkultuur, in besonder die kultuurbeskouing dat kultuur die gehoorsaamheid aan die Bybelse kultuuropdrag is en dat die Afrikaner se uitlewing daarvan onder andere vergesal word in die Gelofte van 16 Desember 1838 en die herbevestiging daarvan in Desember 1880.

1.3 Die Volkseie Kultuur ( die V van CVO ) Ons glo dat dit God se wil is dat volke en ‘n volksverskeidenheid tot stand gekom het en dat elke volk vanuit sy eie geestelike wortel en lewensbeskouing volkseie, volkstipiese Kultuur voortbring. Die Boerevolk se volkseie kultuur het voortgekom en het sy onderskeidende aard, karakter en gestalte gekry uit die geestelike wortel van ons volksbestaan, naamlik die Calvinisme en die Calvinisties Protestantse geloof. Ons sluit onder Boerevolkseiekultuur in alles wat ons volk tot stand gebring en geskep het: Letterkunde , Liedereskat, Geskiedenis ens. Ons taal Afrikaans is deel van die Volkskultuureiendom(like) Volkseie onderwys is ontsluiting en oordrag van en inlywing in die volkseiekultuur.

1.4 Die CVO – Skool Lichtenburg se beleid rondom kultuur Ons het ‘n volksgeslote kultuuropvatting en bevorder die Boerevolkseiekultuur. Ons neem nie deel aan gemengde, volksvreemde en volksverlore kultuurbedrywighede nie. Ons waak daarteen om self nie bevorderaars van die volksvreemde te wees nie. Ons bevorder die Boerevolkseiekultuur op doelbewuste doelgerigte Afrikaans, die eie lied, tradisionele kuns, Volkspele ens. Ons glo aan die handhawing van suiwer en keurige Afrikaans.

2. Die Toelatingsbeleid is dat:

2.1 Die skool slegs kinders toelaat wie se ouers die Christelik-protestantse geloofsoortuiging soos verwoord in die Drie Formuliere van Eenheid as persoonlike geloofsoortuiging bely en uitleef en dat alle ouers wel verbondsouers is.

2.2 Die Doopbelofte as Verbondsgelofte ten volle deur ouers nagekom sal word en dat die kinders dienooreenkomstig ook in die skool volgens die Calvinisties-gereformeerde leer onderrig sal word, d.w.s. dat die onderwys daarvolgens ingerig sal word.

2.3 Die kind se reg tot moedertaalonderrig erken word en derhalwe sal die voertaal en onderrigtaal van die skool Afrikaans sal wees.

2.4 Die kultuurgeskiedenis van die Afrikaner as taal- en kultuurgroep gedenk en eerbiedig moet word.

2.5 Ouers punte 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 moet onderskryf en aktief bevorder.

2.6 Ouers gekeur en tot lede van skoolvereniging toegelaat word op grond van voldoening aan die vereistes hierbo gemeld. Hierdie lidmaatskap van die ouers aan die skoolvereniging geld slegs vir die duur van een akademiese jaar en al hierdie ouers moet jaarliks weer heraansoek doen vir lidmaatskap.

2.7 Slegs kinders toegelaat word wat nie die dissipline en goeie orde van die skool sal ondermyn nie.

2.8 Ouers wat nie verbondsouers is nie, 'n skriftelike ooreenkoms met die skool aangaan dat alhoewel hulle nie aanspraak op lidmaatskap van BCVO het nie, hulle toestem dat hulle kinders ooreenkomstig sodanige etos onderrig word en dat die voorgesette toelating onderhewig is aan die eerbieding van sodanige etos deur die ouers en kinders.

3. Verdere beleidsbepalings waaraan voldoen moet word is, dat:

3.1 Ouers die wettige bestuurs- en onderrigstrukture en kommunikasiekanale van die skool in terme van die skool se oprigtingsdokumente, aanvaar en te alle tye eerbiedig.

3.2 Ouers en kinders hulle onderwerp aan die skoolreëls en landswette.

3.3 Ouers alle finansiële verpligtinge soos deur die CVO-Skool bepaal stiptelik sal navolg.

4. Aanstellingsvereistes vir onderwys- en administratiewepersoneel

Naas die vereiste akademiese en opvoedkundige kwalifikasies geld bogenoemde vereistes vir die toelating van ouers tot die skoolvereniging, mutatis mutandis vir die aanstelling van onderwys- en administratiewe personeel soos uiteengesit in punt 2.6 en punt 2.8.

5. Definisie Bepalings

5.1 "Volkseie" dui hier op die omvattende kultuur van die Afrikaner, m.a.w. sy ganse geestelike besitting insluitend die Afrikaanse taal.

5.2 "Ouers", omvat 'n verwysing na die kind se biologiese ouers,a annemende ouers, grootouers, persone by wie die kind geplaas is en wie die kind in pleegsorg is of enige persoon onder wie se direkte beheer en toesig die kind geplaas is en wie deur die opvoedingsraad gekeur en bevind word aan die beginsels voldoen en geag word die ouer van die kind te wees.

5.3 "Verbondsouers" is gelowige ouers wie se kinders gedoop is as teken daarvan dat hulle as verbondskinders ook in God se Genadeverbond ingesluit is.

5.4 "Skoolvereniging" verwys afhangend van die bepaalde skool se gekose bestuursvorm, na die artikel 21- Maatskappy, Beslote Korporasie, Trust, Gemeenregtelike Vereniging of enige ander regsentiteit van watter aard ookal wat die betrokke CVO-Skool bedryf.

5.5 "CVO-Skool" verwys na 'n Christelik-Volkseie Onderwys Skool wat die beginsels van die toelatingsbeleid soos hierbo uiteengesit streng toegepas.

5.6 "BCVO" verwys na die Beweging vir Christelik-Volkseie Onderwys was as 'n Artikel 21- Maatskappy bedryf word.

facebook

Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou. CVO Skool Lichtenburg .